Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE
5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
8. WYMÓG PODANIA DANYCH
9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
10. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
11. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
12. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej zwanym „RODO”, w niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy Państwu informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Pundzis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zakład Produkcyjny ALEXANDER Piotr Pundzis”, ul. Telewizyjna 19, 80-209 Chwaszczyno, NIP: 5891439727, Regon: 191477745 (dalej: „Administrator”).

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z dniem wejścia w życie RODO, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Grzegorza Kolesińskiego, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź mailowo ona adres e-mail: iod@alexander.com.pl.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

4.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa w sklepie internetowym.

4.2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

4.2.1. zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów lub innych umów związanych z działalnością firmy – przez czas trwania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
4.2.2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości - przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
4.2.3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
4.2.4. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec firmy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
4.2.5. jeśli klient wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, np. obsługa IT, biuro rachunkowe, firma zapewniająca hosting maila, firmy kurierskie, banki, ubezpieczyciele, dostawcy systemów obsługujących płatności drogą elektroniczną, kancelarie prawne lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5.2. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

5.2.1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
5.2.2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
5.2.3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

5.3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

6.1.1. obowiązywania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń – nie więcej jednak niż przez 6 lat od daty wymagalności roszczenia;
6.1.2. przechowywania określonych danych ustalony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, np. przepisach Ordynacji podatkowej lub Ustawy o rachunkowości;
6.1.3. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec niego;
6.1.4. do czasu odwołania udzielonej zgody – w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie;

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

7.1 Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz umożliwienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

7.1.1. prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;
7.1.2. prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
7.1.3. prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora;
7.1.4. prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;
7.1.5. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych;
7.1.6. prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych;
7.1.7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

7.3. Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku Administrator w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

7.4. Informujemy, że jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

7.5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

8. WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek może się okazać niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Dane osobowe podane przez Klienta nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

10. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

10. 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

10.2.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
10.2.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
10.2.3. Certyfikat SSL.

11. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

11.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

11.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

11.2.1. identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
11.2.2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
11.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
11.2.4. dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
11.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.

11.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

11.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

11.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari

11.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.


12. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS

12.1 Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego.

12.2 Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze sklepu internetowego).

12.3 Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze sklepu internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

12.4 Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze sklepu internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego.

12.5 Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze sklepu internetowego.

12.6 Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego.

12.7 Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

12.8 HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.

12.9 Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.

12.10 Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

pixel